Uvukuhlale
Spirulina

Spirulina contains beta carotene which is an excellent source of antioxidants and is a vital ingredient in combating disease. It is an excellent source of vegetable protein with all of the amino acids to build muscle.

R80.00

Patient Information Leaflet (PIL)

ENGLISH

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETARY NAME: UVUKAHLALE SPIRULINA CAPSULES

(AND DOSAGE FORM) CAPSULES

 

COMPOSITION:

Each capsule contains:

Spirulina maxima (spirulina blue green algae) 500mg

Sugar free.

PHARMACOLIGICAL CLASSIFICATION:

D.32.2 Others.

PHARMACOLOGICAL ACTION:

UVUKAHLALE SPIRULINA CAPSULES is a source of nutrients. It contains a powerful plant-based protein called phycocyanin which is an antioxidant, enhances brain health and may also assist with relief of pain and inflammation.

INDICATIONS:

UVUKAHLALE SPIRULINA capsules are a complementary medicine containing Spirulina maxima (spirulina blue-green algae) which is a rich source of nutrients including protein, complex carbohydrates (including glucose, polysaccharides), lipids, vitamins A, E, K, beta-carotene, B-complex, and minerals (including iron, manganese, zinc, sodium, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, copper, selenium and chromium). Blue-green algae also contain various coloured compounds, including carotenoids, chlorophyll, and phycobiliproteins.

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to UVUKAHLALE SPIRULINA.

WARNINGS:

Do not exceed the daily recommended dosage.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:

Take two capsules twice daily.

SIDE EFFECTS AND SPECIAL PRECAUTIONS:

Frequent: headache, drowsiness, nausea, vomiting, diarrhoea, diarrhoea, bloating, abdominal cramps, fatigue.

UVUKAHLALE SPIRULINA capsules may have antiplatelet effects and may increase the risk of bruising and bleeding when used in patients with bleeding disorders. Patients should be advised to discontinue UVUKAHLALE SPIRULINA capsules at least 2 weeks prior to surgical procedures.

UVUKAHLALE SPIRULINA capsules may increase insulin levels and/or decrease blood glucose levels and cause hypoglycaemia. Dose adjustment of antidiabetic medicine might be necessary.

UVUKAHLALE SPIRULINA capsules may enhance the effects of anticoagulant/antiplatelet medicines or herbal supplements. Concomitant use may increase the risk of bruising and bleeding.

Concomitant use of UVUKAHLALE SPIRULINA capsules with antidiabetic medicines or herbal supplements may have an additive effect with antidiabetic medicine and cause hypoglycaemia. Caution is advised.

UVUKAHLALE SPIRULINA capsules may have immune system stimulating properties and may interfere with immunosuppressant medicine. Caution is advised.

UVUKAHLALE SPIRULINA has iron-chelating activity which may decrease the absorption of iron from food or iron-containing medicines.

Safety in pregnancy and lactation has not been established. UVUKAHLALE SPIRULINA capsules should not be taken during pregnancy or lactation.

IDENTIFICATION:

Size 0 green gelatine capsules containing a green powder.

 

PRESENTATION:

60 capsules are packed in a white round polypropylene (PP) container with a white polypropylene (PP) lid.

STORAGE CONDITIONS:

Store below 25 C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER:

Will be allocated by SAHPRA upon registration.

NAME AND ADDRESS:

Herbal Solutions CC

5 Acorn Road,

Durban, Kwazulu-Natal, 4067

DATE OF PUBLICATION:

November 2020

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA for it quality, safety or intended use.

NAPPI CODE:

60 CAP: 3001092001

ZULU

Ulwazi lwesiguli.

Isheduli okuyo:S0

Igama lokubhaliswa: Uvukahlale amaphilisi ISpirulina.(uhlobo) amaphilisi akuplastiki.

UKWAKHIWA:

Iphilisi ngalinye line:

Imazima yespirulina(okuyimifino esemanzini) engu500mg.

Ayinawo ushukela.

ISIGABA SODIDIYELO:

U D.32.2 neminye.

UKWENZA KODIDIYELO:

Uvukahlale ISpirulina sinika imisoco.Sineprotheni enamandla yezitshalo ebizwa Fakhosaya ekhipa ukudla okwenza ubuchopho buphile ingasiza nokwehlisa izinhlungu nokuvuvuka.

USIZO LWASO:

ISpirulina  singumuthi (owenziwe ngempushana yemifino yasemanzini) enothe ngemisoco efana namaprotheni,oshukela abahlukene(okuyiglukhosi,nepholisakha) Amaliphidi,amavithamini uA,E,K,ikharothini,B onhlobo,nosawoti (ayoni,mangani,zinki,sodiyamu,phothaziyamu,fosifori,khalisiyamu,khopha,seleniyamu,khoromi) Lemifino enezinye iziqu ezahlukene amakharothinadi,klorofili neprotheni ifakhobili.

LAWUNGADINGEKI KHONA:

Kumuntu ohlukunyezwa ISpirulina.

ISEXWAYISO:

Ungeqisi esikalini esibekiwe sosuku

ISIKALI NENDLELA YOKUSEBENZISA:Thatha

2caps kabili ngosuku.

OKUBI ESINGAKWENZA

Noqwashiso:

Ikhanda elibuhlungu,ukozela,iscanucanu,ukphalaza,ukuhambisa,ukuqumba,isisu esibuhlungu,nokkhathala.ISPIRULINA singenza igazi libewikhi kudaleke amabala nokunyuka kokopha kubantu abanenkinga yokopha.Isiguli siyalelwa ukuma ukuthatha ISpirulina emasontweni amabili singakayi kohlinzwa.Ispirulina singenyusa incindi leyehlisa ushukela kwehle ushukela egazini.Imithi eyehlisa ushukela kungadingeka ibuyekezwe.Ispirulina singenza imithi yegazi namanye amakhambi asebenze ngokushesha.Mekusetshenziswa kunye kungadala ukopha.Kumuntu onoshukela ungehla kakhulu ushukela.Ispirulina singawanyusa kakhulu amasosha siphambane nemithi yokwehlisa amasosha. Uyalulekwa ukuqaphela.Ispirulina singenza i ayoni ingagayeki futhi ingamunceki ekudleni nasemithini ye ayoni.Alukenziwa ucwaningo kokhulelwe noncelisayo. Ungasithathi ISpirulina mukhulelwe/uncelisa

SIBONAKALA NJANI:

Siyiphilisi siwukuplastiki oncibilikayo onempushana eluhlaza

SIFAKWEPHI:
Sisedosheni limhlophe linesivalo,siwu 60phakathi.

INDAWO YOKUSIGCINA:

Ukushisa akube25°c.

UBEKEKUDE NENGANE.

INAMBA YOKUREJISTA:

Isazikhishwa ibhodi

IGAMA LENKAMPANI NENDAWO:

Herbal Solutions CC
5Acorn Road
Durban KZN 4067

USUKU LOSHICILELO

November 2020.

Lomuthi awukacwaningwa urejistwe yibhodi lemithi ngobuwona ukuphepha nokwenzayo.

NAPPI CODE:

60 CAP: 3001092001