Uvukuhlale Isikhokho 1 litre

Isikhokho is a natural sex enhancer fro men and the natural herbs in this mixture have long been used as a tonic and aphrodisiac. It is a natural testosterone booster and increases sex drive and red cell production, When used regularly it will help to maintain a powerful erection.

R113.00

Patient Information Leaflet (PIL)

ENGLISH

PATIENT INFORMATION LEAFLET

UVUKAHLALE ISIKHOKHO PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

S0

PROPRIETARY NAME, STRENGTH AND PHARMACEUTICAL FORM

UVUKHLALE ISIKHOKO. Each 125 mI solution contains: Aloe ferox leaf (pectin) 25,0 ml

Aloe ferox leaf (bitters) 0,25 mg and Tribulus terrestris 0,125 g. Solution. 

Sugar free.

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you

UVUKHLALE ISIKHOKO is available without a doctor’s prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use UVUKHLALE ISIKHOKO carefully to get the best results from it.

• Keep this leaflet. You may need to read it again.

• Do not share UVUKHLALE ISIKHOKO with any other person.

• Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice.

1. WHAT UVUKHLALE ISIKHOKO CONTAINS

• The active substances are: Aloe ferox leaf extract (pectin), Aloe ferox leaf extract (bitters) and Tribulus terrestris.

• Preservatives: Potassium sorbate and sodium benzoate.

• The other ingredients are: Citric acid and purified water.

2. WHAT UVUKHLALE ISIKHOKO IS USED FOR

UVUKAHLALE ISIKHOKHO is a complementary medicine for men which provides support and maintenance of general well-being and healthy reproduction organs.

3. BEFORE YOU TAKE UVUKHLALE ISIKHOKO

 Do not take UVUKHLALE ISIKHOKO:

• if you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients of UVUKHLALE ISIKHOKO.

• if you are suffering from appendicitis and inflamed intestinal disorder;

• if you are suffer from abdominal pain;

• if you suffer from Crohn’s disease or ulcerative colitis;

• if you are have recently undergone surgeries; 

• If you are a woman or a child.

Pregnancy and Breastfeeding

UVUKAHLALE ISIKHOKHO is not recommended for women.

Using other medicines with UVUKHLALE ISIKHOKO

 Use UVUKHLALE ISIKHOKO with caution if you are taking medicine against palpitations, cortisone, hart medicine and diuretics.

If you are taking other medicines on a regular basis, including complementary or traditional medicines, the use of UVUKHLALE ISIKHOKO with these medicines may cause undesirable interactions.  Please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

 4. HOW TO TAKE UVUKHLALE ISIKHOKO

Do not share medicines you are taking with any other person.

Always take UVUKHLALE ISIKHOKO exactly as instructed. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.

Shake bottle for use. Take half a cup (125 ml) twice a day before meals. Use on a regular basis for the best results.

If you have the impression that the effect of UVUKHLALE ISIKHOKO is too strong or too weak, tell your doctor or pharmacist.

 If you take UVUKHLALE ISIKHOKO than you should:

In the event of overdosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, seek help at the nearest hospital or poison control centre.

If you forget to take a dose of UVUKHLALE ISIKHOKO:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

 UVUKHLALE ISIKHOKO can have side effects.

The less frequent side effects include palpitations and a decrease in blood sugar levels. 

The more frequent side effects include abdominal pain, cramps and diarrhoea.

Not all side effects reported for UVUKHLALE ISIKHOKO are included in this leaflet.  Should your general health worsen while taking UVUKHLALE ISIKHOKO, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

 6. STORING AND DISPOSING OF UVUKHLALE ISIKHOKO

• Store all medicines out of reach of children.

• Store at or below 25 °C. Protect from light.

• Shake before opening the bottle. 

• Keep in the original container until ready for use. 

• Once opened, keep the bottle tightly closed after use and use before the expiry date.

• Do not use after the expiry date stated on the bottle.

• Return all unused medicine to your pharmacist.

• Do not dispose of unused medicine in drains or sewerage systems (e.g. toilets).

 7. PRESENTATION OF UVUKHLALE ISIKHOKO

500 ml or 1 000 ml solution packed in a white round plastic bottle with a red plastic screw-on cap.

 8. IDENTIFICATION OF UVUKHLALE ISIKHOKO

 A light to dark brown bitter aloe juice solution.

 9. REGISTRATION NUMBER/REFERENCE NUMBER

 Will be allocated.

 10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Herbal Solutions cc. 147 Julia Road, Overport, Durban, Kwazulu-Natal, 4067 

 11. DATE OF PUBLICATION

 Will be allocated.

D CATEGORY 33.8 OTHER HERBAL.

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA for it quality, safety or intended use

NAPPI CODE:

500ML: 3001089001

1 LITRE: 3001089002

ZULU

UVUKAHLALE ISIKHOKHO PATIENT INFORMATION LEAFLET

IPHESHANA LOLWAZI LWESIGULI

ISIGABA SOKUHLUKANISWA KWEMITHI;

ISIGABA O

IGAMA OBIZWA NGALO,ISILINGANISO NOKUHLANGANISWA KWAWO
UVUKAHLALE ISIKHOKHO.

Amamili angu 125 oketshezi afakwe;Incindi yamahlamvu enhlaba [ayi phekhithini] angu 12,5ml kanye nencindi yamahlamvu enhlaba [ayi bhitha] angu 0,125ml.Itribhula engu 0,125mg.Iwuketshezi.

Funda lelipheshana ngokucophelela ngoba luqukethe ulwazi olubalulekile lwakho 

UVUKAHLALE ISIKHOKHO uyatholakala ngaphandle kwencwadi ebhalwe udokotela,ukuze uzilaphe lezozifo ezincane.

Kodwa ke udinga ukuba uwusebenzise ngokucophelela UVUKAHLALE ISIKHOKHO ukuze uthole imiphumela emihle.

Ligcine lelipheshana.Ungase udinge ukulifunda futhi.

Ungabelani loVUKAHLALE nomunye umuntu.

Buza kudokotela wakho noma kusokhemisi uma udinga olunye ulwazi noma isaluleko.

1.YINI EFAKIWE KUVUKAHLALE ISIKHOKHO

Okubalulekile;Incindi yenhlaba [ayiphekhithini] nencindi yenhlaba [eyibhitha]netribhula.

Isivikelikonakala;iphothaziyamu sobhethi nesodiyamu bhenzuwethi.

Okunye okufakiwe;Isithilikha namanzi ahluziwe.

2.USETSHENZISELWA NTONI UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Lovukahlale uyikhambi lesintu labantu abadala besilisa elinika isisekelo empilweni liphinde lilekelele lezozitho zomzimba eziphathelene nenzalo zihlale ziphilile.

3.NGAPHAMBI KOKUTHATHA UVUKAHLALE IISKHOKHO

Ungawuthathi VUKAHLALE ISKHOKHO uma;

Umzimba wakho uhlukunyezwa noma ungezwani nanoma yini efakiwe kuwona.

Uma unenkinga ye aphendisi noma isiphi esinye isifo emathunjini.

Uma uzwa inhlungu esiswini.

Uma unezilonda esiswini.

Uma usanda kuhlinzwa.

Uma ungumama noma uyingane.

Ukukhulelwa nokuncelisa

UVUKAHLALE ISIKHOKHO asikhuthazi ukuba uthathwe abesimame nengane.

Ukusebenzisa eminye imithi NOVUKAHLALE ISIKHOKHO.

Usebenzise ngokucophelela uma uthatha imithi yezifo zenhliziyo nechamisayo.

Uma uthatha eminye imithi yesintu noma imiphi eminye,ukusebenzisa kunye NOVUKAHLALE ISIKHOKHO kungaba nokushayisana okungafunekiyo.Bonana nodokotela wakho,nosokhemisi noma umaluleki wezempilo uthole isaluleko.

4.UWUTHATHAKANJANI UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Musa ukwabelana nomunye umuntu imithi oyithathayo.

Ngasosonke isikhathi uthathe njengalokhu uyaliwe  UVUKAHLALE ISIKHOKHO.Buza kudokotela wakho noma kusokhemisi uma ungabaza.

Thatha uhafu wenkomishi kabili ngosuku ungakadli.Usebenzise njalo ukuze uthole imiphumela emihle.

Uma unokusola ukuthi UVUKAHLALE ISKHOKHO sisebenza ngokungaphezulu noma okungaphansi kokulindele ,xoxa nodokotela noma usokhemisi.

UMA UTHATHA UVUKAHLALE ISIKHOKHO KUMELE;

Uma uwuthathe weqisa bonana nodokotela noma usokhemisi.Uma bengekho thola usizo esibhedlela noma esikhungweni sezempilo.

UMA UKHOHLIWE UKUWUTHATHA;

Ungathathi isikali esiphindiwe uma usuwuthatha.

5.IZINTO EZINGEZINHLE EZINGADALWA UVUKAHLALE ISIKHOKHO 

UVUKAHLALE ISIKHOKHO kunokwenzeka ubenezinto ezingezinhle ongazidala.

Izinto ezincane ezingajwayelekile kungaba ukushaya kwenhliziyo nokwehla kwashukela egazini.

Izinto ezijwayekile kungaba isisu esibuhlungu nesikhiphayo.

Izinto ezinye ongazenza azibhaliwe lapha.Uma isimo sempilo yakho sibasibi uwuphuza UVUKAHLALE ISKHOKHO,bonana nodokotela,nosokhemisi noma umaluleki wezempilo.

uthole isaluleko.

6.UKUWUGCINA NOKUWUCHITHA UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Gcina imithi kude nabantwana.

Ugcine ezingeni okushisa  elingaphansi kwa 25.Uvikele elangeni.

Ushukuze ungakawuvuli.

Ugcine usebhodleleni owuthenge ukulo.

Ugcine uvaliwe uwusebenzise lungakashayi usuku lokonakala kwawo.

Ungawusebenzisi uma sekushaye usuku lokonakala kwawo.

Ubuyisele kusokhemisi.

Ungawutheli kosinki nasendlini yangasese.

7/8.UBONAKALA KANJANI UNGAKANANI UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Kuba isigubhu esimhlophe esingupulasikiti esinesivalo esiyilitha elilodwa nesinguhafu welitha.

Unguketshezi oluluthuthu olubaba sanhlaba.

9.INOMBOLO YOKUBHALISWA

Isazonikwa.

10.IGAMA NEDILESI YOMNIKAZI

Herbal Solutions cc. 147Julia Road, Overport, Durban, KwaZulu-Natal, 4067

Usuku loshicilelo

Lusazonikwa

ISIGABA 7D.IZAKHAMZIMBA EZISEKELAYO NOMA ZIPHILISE

Lomuthi awuhloliwe ibhodi elawula ezemithi.Lomuthi awakhelwe ukuhlola,ukulapha,ukuqeda,ukuvikela noma isiphi isifo.

UVUKAHLALE ISIKHOKHO PATIENT INFORMATION LEAFLET

IPHESHANA LOLWAZI LWESIGULI
ISIGABA SOKUHLUKANISWA KWEMITHI;
ISIGABA O

IGAMA OBIZWA NGALO,ISILINGANISO NOKUHLANGANISWA KWAWO 

UVUKAHLALE ISIKHOKHO.

Amamili angu 125 oketshezi afakwe;Incindi yamahlamvu enhlaba [ayi phekhithini] angu 12,5ml kanye nencindi yamahlamvu enhlaba [ayi bhitha] angu 0,125ml.Itribhula engu 0,125mg.Iwuketshezi.

Funda lelipheshana ngokucophelela ngoba luqukethe ulwazi olubalulekile lwakho UVUKAHLALE ISIKHOKHO uyatholakala ngaphandle kwencwadi ebhalwe udokotela,ukuze uzilaphe lezozifo ezincane.

Kodwa ke udinga ukuba uwusebenzise ngokucophelela UVUKAHLALE ISIKHOKHO ukuze uthole imiphumela emihle.

Ligcine lelipheshana.Ungase udinge ukulifunda futhi.

Ungabelani loVUKAHLALE nomunye umuntu.

Buza kudokotela wakho noma kusokhemisi uma udinga olunye ulwazi noma isaluleko.

1.YINI EFAKIWE KUVUKAHLALE ISIKHOKHO

Okubalulekile;Incindi yenhlaba [ayiphekhithini] nencindi yenhlaba [eyibhitha]netribhula.

Isivikelikonakala;iphothaziyamu sobhethi nesodiyamu bhenzuwethi.

Okunye okufakiwe;Isithilikha namanzi ahluziwe.

2.USETSHENZISELWA NTONI UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Lovukahlale uyikhambi lesintu labantu abadala besilisa elinika isisekelo empilweni liphinde lilekelele lezozitho zomzimba eziphathelene nenzalo zihlale ziphilile.

3.NGAPHAMBI KOKUTHATHA UVUKAHLALE IISKHOKHO

Ungawuthathi VUKAHLALE ISKHOKHO uma;

Umzimba wakho uhlukunyezwa noma ungezwani nanoma yini efakiwe kuwona.

Uma unenkinga ye aphendisi noma isiphi esinye isifo emathunjini.

Uma uzwa inhlungu esiswini.

Uma unezilonda esiswini.

Uma usanda kuhlinzwa.

Uma ungumama noma uyingane.

Ukukhulelwa nokuncelisa

UVUKAHLALE ISIKHOKHO asikhuthazi ukuba uthathwe abesimame nengane.

Ukusebenzisa eminye imithi NOVUKAHLALE ISIKHOKHO.

Usebenzise ngokucophelela uma uthatha imithi yezifo zenhliziyo nechamisayo.

Uma uthatha eminye imithi yesintu noma imiphi eminye,ukusebenzisa kunye NOVUKAHLALE ISIKHOKHO kungaba nokushayisana okungafunekiyo.Bonana nodokotela wakho,nosokhemisi noma umaluleki wezempilo uthole isaluleko.

4.UWUTHATHAKANJANI UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Musa ukwabelana nomunye umuntu imithi oyithathayo.

Ngasosonke isikhathi uthathe njengalokhu uyaliwe  UVUKAHLALE ISIKHOKHO.Buza kudokotela wakho noma kusokhemisi uma ungabaza.

Thatha uhafu wenkomishi kabili ngosuku ungakadli.Usebenzise njalo ukuze uthole imiphumela emihle.

Uma unokusola ukuthi UVUKAHLALE ISKHOKHO sisebenza ngokungaphezulu noma okungaphansi kokulindele ,xoxa nodokotela noma usokhemisi.

UMA UTHATHA UVUKAHLALE ISIKHOKHO KUMELE;

Uma uwuthathe weqisa bonana nodokotela noma usokhemisi.Uma bengekho thola usizo esibhedlela noma esikhungweni sezempilo.

UMA UKHOHLIWE UKUWUTHATHA;

Ungathathi isikali esiphindiwe uma usuwuthatha.

5.IZINTO EZINGEZINHLE EZINGADALWA UVUKAHLALE ISIKHOKHO 

UVUKAHLALE ISIKHOKHO kunokwenzeka ubenezinto ezingezinhle ongazidala.

Izinto ezincane ezingajwayelekile kungaba ukushaya kwenhliziyo nokwehla kwashukela egazini.

Izinto ezijwayekile kungaba isisu esibuhlungu nesikhiphayo.

Izinto ezinye ongazenza azibhaliwe lapha.Uma isimo sempilo yakho sibasibi uwuphuza UVUKAHLALE ISKHOKHO,bonana nodokotela,nosokhemisi noma umaluleki wezempilo. uthole isaluleko.

6.UKUWUGCINA NOKUWUCHITHA UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Gcina imithi kude nabantwana.

Ugcine ezingeni okushisa  elingaphansi kwa 25.Uvikele elangeni.

Ushukuze ungakawuvuli.

Ugcine usebhodleleni owuthenge ukulo.

Ugcine uvaliwe uwusebenzise lungakashayi usuku lokonakala kwawo.

Ungawusebenzisi uma sekushaye usuku lokonakala kwawo.

Ubuyisele kusokhemisi.

Ungawutheli kosinki nasendlini yangasese.

7/8.UBONAKALA KANJANI UNGAKANANI UVUKAHLALE ISIKHOKHO

Kuba isigubhu esimhlophe esingupulasikiti esinesivalo esiyilitha elilodwa nesinguhafu welitha.

Unguketshezi oluluthuthu olubaba sanhlaba.

9.INOMBOLO YOKUBHALISWA

Isazonikwa.

10.IGAMA NEDILESI YOMNIKAZI

Herbal Solutions cc. 147Julia Road, Overport, Durban, KwaZulu-Natal, 4067

Usuku loshicilelo

Lusazonikwa

ISIGABA 7D.IZAKHAMZIMBA EZISEKELAYO NOMA ZIPHILISE

Lomuthi awuhloliwe ibhodi elawula ezemithi.Lomuthi awakhelwe ukuhlola,ukulapha,ukuqeda,ukuvikela noma isiphi isifo.

NAPPI CODE:

500ML: 3001089001

1 LITRE: 3001089002