Uvukuhlale
Aloe Gel

Aloe gel has numerous benefits and is used to treat burns for speedy healing and lessens the painful effects of shingles. It also assists with skin allergies

R65.00

Patient Information Leaflet (PIL)

ENGLISH

PATIENT INFORMATION LEAFLET

UVUKAHLALE ALOE GEL PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETARY NAME, STRENGTH AND PHARMACEUTICAL FORM

UVUKAHLALE ALOE GEL. Each 50 mI gel contains 20 ml Aloe ferox. Gel. Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you UVUKAHLALE ALOE GEL is available without a doctor’s prescription, for you to treat a mild illness. Nevertheless you still need to use UVUKAHLALE ALOE GEL carefully to get the best results from it.

• Keep this leaflet. You may need to read it again.

• Do not share UVUKAHLALE ALOE GEL with any other person.

• Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice.

 1. WHAT UVUKAHLALE ALOE GEL CONTAINS

• The active substance is: Aloe ferox.

• The preservatives are: Methyl paraben and propyl paraben.


The other ingredients are: Acrylate crosspolymer, diazolidinyl urea, ethylene diamine tetracetic acid, propylene glycol, triethanolamine and purified water.

 2. WHAT UVUKAHLALE ALOE GEL IS USED FOR

UVUKAHLALE ALOE GEL is a complementary medicine which provides relief of burns, shingles, mild skin infections and skin allergies.

3. BEFORE YOU USE UVUKAHLALE GEL

Do not use UVUKAHLALE ALOE GEL:

If you are hypersensitive (allergic) to any of the ingredients of UVUKAHLALE ALOE GEL.

 • Pregnancy and Breastfeeding

 The safety of UVUKAHLALE ALOE GEL in pregnancy and lactation has not been established.  

4. HOW TO USE UVUKAHLALE GEL

 Do not share medicines you are using with any other person.

 Always use UVUKAHLALE ALOE GEL exactly as instructed. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.

Use three (3) times per day. Use regularly for best results.

If you have the impression that the effect of UVUKAHLALE ALOE GEL is too strong or too weak, tell your doctor or pharmacist.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

UVUKAHLALE ALOE GEL has no known side effects.

Should your general health worsen while taking UVUKAHLALE ALOE GEL, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

6. STORING AND DISPOSING OF UVUKAHLALE ALOE GEL

• Store all medicines out of reach of children.
• Store at or below 25 °C. Protect from light.
• Keep in the original container until ready for use.
• Do not use after the expiry date stated on the container.
• Return all unused medicine to your pharmacist.

Do not dispose of unused medicine in drains or sewerage systems
(e.g. toilets).

7. PRESENTATION OF UVUKAHLALE ALOE GEL

UVUKAHLALE ALOE GEL is packed in a white plastic jars with a white plastic screw-on cap.

8. IDENTIFICATION OF UVUKAHLALE ALOE GEL

 A thick very light brown to yellowish gel.

9. REGISTRATION NUMBER/REFERENCE NUMBER

 Will be allocated.

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Herbal Solutions cc. 147 Julia Road, Overport, Durban, Kwazulu-Natal, 4067 

11. DATE OF PUBLICATION

 Will be allocated.

D CATEGORY 8: WESTERN HERBAL MEDICINE.

This medicine has not been evaluated by the Medicines Control Council. This medicine is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

UVUKAHLALE ALOE GEL PACKAGE INSERT

SCHEDULING STATUS: 

S0

PROPRIETARY NAME AND DOSAGE FORM:

UVUKAHLALE ALOE GEL. Gel.

COMPOSITION:

Each 50 mI gel contains: Aloe ferox 20,0 ml
Preservatives: Methyl paraben 0,088 % v/v Propyl paraben 0,024 % v/v

The other ingredients are: Acrylate crosspolymer, diazolidinyl urea, ethylene diamine tetracetic acid, propylene glycol, triethanolamine and purified water.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION:

D 32.2 Other

PHARMACOLOGICAL ACTION:

Complementary medicine.

INDICATIONS:

UVUKAHLALE ALOE GEL is a complementary medicine which provides relief of burns, shingles, mild skin infections and skin allergies.

CONTRA-INDICATIONS:

Hypersensitivity to any of the ingredients.

WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS:

No known warnings and special precautions.

INTERACTIONS:

No known interactions.

PREGNANCY AND LACTATION: 

The safety of UVUKAHLALE ALOE GEL in pregnancy and lactation has not been established.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:

Use three (3) times per day. Use regularly for best results.

SIDE-EFFECTS 

No known side-effects. 

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT:

None known. Treatment is supportive and symptomatic.

IDENTIFICATION:

A thick very light brown to yellowish gel.

PRESENTATION:

UVUKAHLALE ALOE GEL is packed in white plastic jars with a white plastic screw-on caps.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store at or below 25 °C. 

Store in the original container until ready for use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER:

To be allocated

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION:

Herbal Solutions cc.

147 Julia Road, 

Overport, 

Durban, 

Kwazulu-Natal, 4067 

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT:

To be allocated

D CATEGORY 8: WESTERN HERBAL MEDICINE.

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA for it quality, safety or intended use.

NAPPI CODE:

50 g: 3001094001

ZULU

UVUKAHLALE ALOE GEL PATIENT INFORMATION LEAFLET

ULWAZI LWESIGULI KULELIPHESHANA.

ISIGABA SOSHICILELO;

ISIGABA O.

IGAMA,ISILINGANISO,UKUHLANGANISWA KWAWO.
UVUKAHLALE IJELI.

Ongamamili angu 50 ufakwe amamili angu 20 encindi yenhlaba.Uyijeli.

Funda lelipheshana ngokucophelela ngoba lunolwazi olubalulekile 

UVUKAHLALE IJEI iyatholakala ngaphandle kwencwadi ebhalwe udokotela,ungayisebenzisa ukulapha inkinga zesikhumba.Kodwa ke kumele uyisebenzise ngokucophelela ukuze uthole imiphumela emihle.

• Gcina lelipheshana.Kunokwenzeka ulidinge futhi.

• Ungawugcobisani nomunye umuntu uvukahlale ijeli.

• Buza kudokotela/kusokhemisi uma udinga ulwazi/isaluleko.

1.UFAKWE NTONI UVUKAHLALE IJELI

Okubalulekile; incindi yenhlaba.

Isivikelikonakala;Imethilipharabheni nephopholipharabheni.

Okunye okufakiwe;I akhilethi pholime,idayazolidini,i ethilini,iphophilini,ithithanolami namanzi ahluziwe.

2.USETSHENZISELWA INI

UVUKAHLALE IJELI isigcobo semvelo esipholisa izilonda zokusha,ibhande,nezinye izifo nenkinga zesikhumba.

3.NGAPHAMBI KOKUYISEBENZISA LEJELI KAVUKAHLALE UNGAYISEBENZISI UMA;

Umzimba wakho ungezwani noma uhlukunyezwa yinoma yini efakiwe kuyona.

OKHULELWE NONCELISAYO

Alwenziwe ucwaningo.

4.UWUSEBENZISA KANJANI UVUKHLALE IJELI

Ungagcobisani nomunye umuntu.

Usebenzise njengoba uyaliwe ngasosonke isikhathi.Buza kudokotela/usokhemisi uma ungaqondi.

Ugcobise kathathu ngosuku kulendawo enenkinga.Usebenzise zonkinsuku.

Uma unentsolo zokuthi ukusebenza kwavukahlale ijeli kungaphezulu/ngaphansi kokulindele,xoxa nodokotela/usokhemisi

5.OKUNGABA INGOZI OKUNGADALWA UVUKAHLALE UPHAWUDA

Abukho ubungozi obaziwayo.Uma isimo sempilo yakho siba sibi uthatha UVUKAHLALE IJELI bonana nodokotela/usokhemisi/umaluleki wezempilo akululeke.

6.UKUWUGCINA NOKUWUCHITHA UVUKAHLALE IJELI

Gcina yonke imithi kude nengane.

Ugcine ezingeni lokushisa elingaphansi kwa 25.Uvikele elangeni.

Ugcine ebhodleni owuthenge ukulona.

Ungawusebenzisi osudlulelwe isikhathi osowonakele.

Ubuyisele kusokhemisi.

Ungawuchithi kusinki noma endlini yangasese.

7/8.UNGAKANANI UBONAKALA KANJANI

UVUKAHLALE IJELI usebhodleleni elincane elingupulasitiki elimhlophe elinesivalo.

Uyijeli engaqedile ukuba luthuthu luphuzi.

9.INOMBOLO YOKUWUBHALISA

Isazonikwa.

10.IGAMA NEDILESI YOMNIKAZI WESITIFIKETI SOKUYIBHALISA

Herbal Solutions cc. 147 Julia Road, Overport, Durban, KwaZulu Natal, 4067.

11.USUKU LOSHICILELO

Lusazonikwa.

ISIGABA 8D;IMITHI YASENTSHONALANGA.

Lomuthi awuhloliwe ibhodi elawula ezemithi.Lomuthi awakhelwe ukuhlola,ukwelapha,ukuqeda noma ukuvikela noma isiphi isifo.

UVUKAHLALE ALOE GEL PACKAGE INSERT

ISIGABA SOKUHLUKANISWA KWEMITHI

ISIGABA 0

IGAMA OBIZWA NGALO NESILINGANISO;
UVUKAHLALE IJELI YENHLABA.

Uyijeli eyisigcobiso.

UKUHLANGANISWA KWAWO;

Amamili angu 50 ejeli afakwe;incindi yenhlaba engu 20 wamamili IZIVIKELIKONAKALA;Imethilipharabheni engu 0,088% v/v ……………..iphopholipharabheni engu 0,024% v/v OKUNYE OKUFAKIWE;I akhilethi,idayazilidini,i ethilini,iphopholini,ithithanolamini namanzi ahluziwe.

UKUHLUKANISWA NGOKUHLANGANISWA KWAWO;

Isigaba D 32.2 EMINYE.

UKUSEBENZA KWEZIHLANGANISO ZAWO;

Uyisigcobiso semvelo.

USETSHENZISELWA INI;

UVUKAHLALE IJELI uyisigcobiso semvelo esilapha izilonda zokusha,ibhande,nezinye izifo nezinkinga zesikhumba.

AWUSETSHENZISWA;

Uma umzimba wakho ungezwani nanoma yini efakiwe kuwona.

IZEXWAYISO NOKUMELE UKUQIKEKELE;

Akukho esikwaziyo esingakuxwayisa ngako.

OXABANAYO NAKO

Akukho esikwaziyo.

UKUKHULELWA NOKUNCELISA

Alwenziwe ucwaningo ngejeli kavukahlale kokhulelwe noncelisayo.

ISILINGANISO NENDLELA YOKUWUSEBENZISA

Igcobise lapho unenkinga khona esikhumbeni kathathu ngosuku.Ugcobe zonkinsuku.

IZINTO OXABANAYO NAZO UVUKAHLALE IJELI;

Azikho esizaziyo.

OKUNGENZEKA UMA WEQISE ISILINGANISO NEMINININGWANE YOKUZILAPHA;

Abukho ubungozi abaziwayo.Uma kukhona okwenzekayo kuxazululwa ngendlela okungefanele isimo.

UBONAKALA KANJANI;

Uyijeli engaqedile ubuluthuthu nobuluphuzi.

UFAKWE ENTWENI ENJANI;

UVUKAHLALE IJELI isebhodleleni elincane elimhlophe elingupulasitiki elinesivalo.

ISALULEKO NGOKUWUGCINA;

Ugcine ezingeni lokushisa elingaphansi kwa 25.

Ugcine usebhodleleni owuthenge ukulo.

Ugcine lapho abantwana bengafinyeleli khona.

INOMBOLO YOKUBHALISWA KWAWO;

Isazonikwa.

IGAMA NEDILESI YOMNIKAZI WESITIFIKETI SOKUWUBHALISA

Herbal Solutions cc, 147 Julia Road, Overport, Durban, KwaZulu Natal, 4067

USUKU LOSHICILELO LWALELIPHESHANA.

Lusazonikwa.

ISIGABA 8D;IMITHI YASENTSHONALANGA.

Lomuthi awuhloliwe ibhodi elawula ezemithi.Lomuthi awakhelwe ukuhlola,ukwelapha,ukuqeda nokuvikela noma isiphi isifo

NAPPI CODE:

50 g: 3001094001