Uvukahlale
Power Powder

Uvukahlale Power Powder is essential for a healthy body and boosts the immune system. It is a powerful Vitamin C, which supplements your daily diet and should be taken daily in conjunction with Uvukahlale Mixture.

R65.00

Patient Information Leaflet (PIL)

ENGLISH

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

S0

PROPRIETARY NAME, STRENGTH AND PHARMACEUTICAL FORM

UVUKAHLALE POWER POWDER. Each 1,0 mI powder contains 1,0 g Vitamin C. Powder. 

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you

UVUKAHLALE POWER POWDER is available without a doctor’s prescription, for you to use as a dietary supplement. Nevertheless you still need to use UVUKAHLALE POWER POWDER carefully to get the best results from it.

• Keep this leaflet. You may need to read it again.

• Do not share UVUKAHLALE POWER POWDER with any other person.

• Ask your doctor or pharmacist if you need more information or advice.

 1. WHAT UVUKAHLALE POWER POWDER CONTAINS

• The active substance is vitamin C.

 2. WHAT UVUKAHLALE POWER POWDERIS USED FOR

UVUKAHLALE POWER POWDER is a complementary medicine which provides support and maintenance of a healthy immune and has antioxidant properties.

  3. BEFORE YOU TAKE UVUKAHLALE POWER POWDER

 Do not take UVUKAHLALE POWER POWDER:

• if you are hypersensitive (allergic) to vitamin C.

Not recommended for children under the age of 9 years.

Pregnancy and Breastfeeding

The safety of UVUKAHLALE POWER POWDER in pregnancy and lactation has not been established. 

Using other medicines with UVUKAHLALE POWER POWDER

If you are taking other medicines on a regular basis, including complementary or traditional medicines, the use of UVUKAHLALE POWER POWDER with these medicines may cause undesirable interactions.  Please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

 4. HOW TO TAKE UVUKAHLALE POWER POWDER

Do not share medicines you are taking with any other person.

Always take UVUKAHLALE POWER POWDER exactly as instructed. You should check with your doctor or pharmacist if you are unsure.

Mix 1,0 ml (1,0 g ml) powder with a glass of water and take daily.

If you have the impression that the effect of UVUKAHLALE POWER POWDER is too strong or too weak, tell your doctor or pharmacist.

If you take UVUKAHLALE POWER POWDER than you should:

In the event of overdosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, seek help at the nearest hospital or poison control centre.

If you forget to take a dose of UVUKAHLALE POWER POWDER:

Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There are no known side effects of UVUKAHLALE POWER POWDER. 

Should your general health worsen while taking UVUKAHLALE POWER POWDER, please consult your doctor, pharmacist or other healthcare professional for advice.

6. STORING AND DISPOSING OF UVUKAHLALE POWER POWDER

  Keep all medicines out of the reach and sight of children.

• Store at or below 25 °C. Protect from light and moisture. 

• Once opened, keep the bottle tightly closed after use and use before the expiry date.

• Keep in the original container until ready for use.

• Do not use after the expiry date stated on the bottle.

• Return all unused medicine to your pharmacist.

• Do not dispose of unused medicine in drains or sewerage systems (e.g. toilets).

  7. PRESENTATION OF UVUKAHLALE POWER POWDER

100 g powder packed in a white round plastic bottle with a white screw-on cap.

 8. IDENTIFICATION OF UVUKAHLALE POWER POWDER

 A white to almost white crystalline powder.

 9. REGISTRATION NUMBER/REFERENCE NUMBER

Will be allocated.

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Herbal Solutions cc. 147 Julia Road, Overport, Durban, Kwazulu-Natal, 4067 

11. DATE OF PUBLICATION

 Will be allocated.

D HEALTH SUPPLEMENT

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA for it quality, safety or intended use.

PACKAGE INSERT

SCHEDULING STATUS: 

S0

PROPRIETARY NAME AND DOSAGE FORM:

UVUKAHLALE POWER POWDER. Powder.

COMPOSITION:

Each 1,0 ml powder contains 1,0 g Vitamin C.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION:

D 32.2 Other.

PHARMACOLOGICAL ACTION:

Health supplement.

INDICATIONS:

UVUKAHLALE POWER POWDER is a health supplement which provides support and maintenance of a healthy immune and has anti-oxidant properties. 

CONTRA-INDICATIONS:

Hypersensitivity to vitamin C.

WARNINGS AND SPECIAL PRECAUTIONS:

Not recommended for children under the age of 9 years.

Do not exceed the daily dose.

Taking multiple supplements may cause a cumulative intake of certain nutrients/substances. It is therefore recommended that you consult your healthcare practitioner prior to use.

INTERACTIONS:

No known interactions.

PREGNANCY AND LACTATION: 

The safety of UVUKAHLALE POWER POWDER in pregnancy and lactation has not been established. 

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:

Mix 1,0 ml (1,0 g) with a glass of water and take daily. 

SIDE-EFFECTS 

No known side-effects. 

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT:

None known. Treatment is supportive and symptomatic.

IDENTIFICATION:

A white to almost white crystalline powder.

PRESENTATION:

100 g powder packed in a white round plastic bottle with a white plastic screw-on cap.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store at or below 25 °C. Protect from light and moisture.

Once opened, keep the bottle tightly closed after use and use before the expiry date.

Store in the original container until ready for use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER:

To be allocated

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION:

Herbal Solutions cc.
147 Julia Road,
Overport,
Durban,
Kwazulu-Natal, 4067 

DATE OF PUBLICATION OF THIS PACKAGE INSERT:

To be allocated

D HEALTH SUPPLEMENT

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA for it quality, safety or intended use.

NAPPI CODE:

100 g: 3001093001

ZULU

UVUKAHLALE POWER POWDER PATIENT INFORMATION LEAFLET

ULWAZI LWESIGULI KULELIPHESHANA.

ISIGABA SOSHICILELO;

ISIGABA O.

IGAMA,ISILINGANISO,UKUHLANGANISWA KWAWO.

UVUKAHLALE UPHAWUDA. Uyimpuphu.Isilinganiso esingu 1,0mg sifakwe u 1,0mg wamavithamini angu c.

Funda lelipheshana ngokucophelela ngoba lunolwazi olubalulekile 

UVUKAHLALE UPHAWUDA uyatholakala ngaphandle kwencwadi ebhalwe udokotela,ungayisebenzisa njengesidlo esinezakhamzimba.Kodwa ke kumele uwusebenzise ngokucophelela ukuze uthole imiphumela emihle.

• Gcina lelipheshana.Kunokwenzeka ulidinge futhi.

• Ungaphuzisani nomunye umuntu uvukahlale owuphawuda.

• Buza kudokotela/kusokhemisi uma udinga ulwazi/isaluleko.

1.YINI EFAKIWE KUVUKAHLALE UPHAWUDA

Okubalulekile amavithamini angu c.

2.USETSHENZISELWA NTONI UVUKAHLALE UPHAWUDA

UVUKAHLALE UPHAWUDA uyisakhamzimba esisekela sigcine amasosha omzimba ephila usize nasekugayekeni kokudla.

3.NGAPHAMBI KOKUBA UTHATHE UVUKAHLALE UPHAWUDA.

ungawuthathi uvukahlale uphawuda;

-Uma umzimba wakho ungezwani namavithamini angu c.

Asikhuthazi ukuba unikwe izingane ezincane kakkhulu.

OKHULELWE/ONCELISAYO.

Alwenziwe ucwaningo mayelana nokuphepha kwavukahlale uphawuda kokhulelwe noncelisayo.

Uma ukhulelwe/uncelisa xoxa nomluleki wezempilo ngaphambi kokuthatha uvukahlale uphawuda.

4.UWUTHATHA KANJANI UVUKHLALE UPHAWUDA

Ungaphuzisani nomunye umuntu.

Uthatha isikali njengoba uyaliwe ngasosonke isikhathi.Buza kudokotela/usokhemisi uma ungaqondi.

UNGEQISI ISIKALI SOSUKU.Uhafu wethisipuni enkomishini egcwele amanzi abandayo.

Uma unentsolo zokuthi ukusebenza kwavukahlale uphawuda kungaphezulu/ngaphansi kokulindele,xoxa nodokotela/usokhemisi.

UMA UTHATHA UVUKAHLALE UPHAWUDA;

Uma uthathe isikali eseqile,bonana nodokotela/usokhemisi.Uma bengekho thola usizo esibhedlela.

UMA UKHOHLIWE UKUTHATHA UVUKAHLALE UPHAWUDA; Uma usuwuphuza ngokulandelayo ungasithathi isikali useqise.

5.OKUNGABA INGOZI OKUNGADALWA UVUKAHLALE UPHAWUDA 

Abukho ubungozi obaziwayo.Uma isimo sempilo yakho siba sibi uthatha UVUKAHLALE UPHAWUDA bonana nodokotela/usokhemisi/umaluleki wezempilo akululeke.

6.UKUWUGCINA NOKUWUCHITHA UVUKAHLALE UPHAWUDA

Gcina yonke imithi kude nengane.

Ugcine ezingeni lokushisa elingaphansi kwa 25.Uvikele elangeni nasebumanzini.

Ugcine uvaliwe uwusebenzise ungakadlulelwa isikhathi sokonakala kwawo.

Ugcine ebhodleni owuthenge ukulona.

Ungawusebenzisi osudlulelwe isikhathi sokonakala kwawo.

Ubuyisele kusokhemisi.

Ungawuchithi kusinki noma endlini yangasese.

7/8.UNGAKANANI UBONAKALA KANJANI

Ungu 100g uyimpuphu emhlophe usedosheni elingupulasitiki elimhlophe elinesivalo.

Impushana isanhlayiyana ezincane ezimhlophe.

9.INOMBOLO YOKUWUBHALISA

Isazonikwa.

10.IGAMA IDILESI YOMNIKAZI WESITIFIKETI SOKUBHALISWA; 

Herbal Solutins cc 147 Julia Road, Overport, Durban, KwaZulu Natal 4067.

USUKU INYANGA NONYAKA WOSHICILELO YALELIPHESHANA; 

Isazonikwa

Isigaba D IZAKHAMZIMBA EZIYIMPILO

Lomuthi awuhloliwe ibhodi elawulaezemithi.Lomuthi awakhelwe ukuhlola,ukwelapha,ukuqeda,nokuvikela noma  esiphi isifo.

UVUKAHLALE POWER POWDER PACKAGE INSERT

ISIGABA SOKUHLUKANISWA KWEMITHI

ISIGABA 0

IGAMA OBIZWA NGALO NESILINGANISO;

UVUKAHLALE UPHAWUDA WAMANDLA. Uyimpuphu.

UKUHLANGANISWA KWAWO;

U 1,0mg waphawuda ufakwe u 1,0g wamavithamini awu c.

UKUHLUKANISWA NGOKUHLANGANISWA KWAWO;

Isigaba D EMINYE

UKUSEBENZA KWEZIHLANGANISO ZAWO;

Uyisakhamzimba esiyimpilo.

USETSHENZISELWA INI;

UVUKAHLALE UPHAWUDA uyisakhamzimba esinika isesekelo sigcine amasosha ephilile sisize nasekugayekeni kokudla.

AWUSETSHENZISWA;

Uma umzimba wakho ungezwani namavithamini  angu c.

IZEXWAYISO NOKUMELE UKUQIKEKELE;

Asikhuthazi ukuba unikwe izingane ezincane kakhulu.

Ungeqisi isilinganiso sosuku.

Ukuthatha eminye imithi enezinto ezifanayo nalezi ezifakwe kulophawuda kungenza izilinganiso zeqe.Uyalulekwa ukuba uxoxe nomaluleki wakho wezempilo ngaphambi kokuwusebenzisa.

OXABANAYO NAKO

Akukho esikwaziyo.

UKUKHULELWA NOKUNCELISA

Alwenziwe ucwaningo ngophawuda kavukahlale kokhulelwe noncelisayo.

ISILINGANISO NENDLELA YOKUWUSEBENZISA

Hlanganisa uhafu wethisipuni enkomishini egcwele amanzi abandayo zonkinsuku.

IZINTO ONGAZENZA EZINGEZINHLE UVUKAHLALE UPHAWODA WAMANDLA; 

Azikho esizaziyo.

OKUNGENZEKA UMA WEQISE ISILINGANISO NEMINININGWANE YOKUZILAPHA; 

Abukho ubungozi abaziwayo.Uma kukhona okwenzekayo kuxazululwa ngendlela okungefanele isimo.

UBONAKALA KANJANI

Unguphawoda omhlophe onenhlayiya ezincane.

UNGAKANANI UFAKWE ENTWENI ENJANI.

Ungu 100g ufakwe edosheni elincane elimhlophe elinesivao.

ISALULEKO NGOKUWUGCINA;

Ugcine ezingeni lokushisa elingaphansi kwa 25.Uvikele ebumanzini.

Ugcine usebhodleleni owuthenge ukulo.

Ugcine lapho abantwana bengafinyeleli khona.

INOMBOLO YOKUBHALISWA KWAWO;

Isazonikwa.

IGAMA NEDILESI YOMNIKAZI WESITIFIKETI SOKUWUBHALISA 

Herbal Solutions cc
147 Julia Road
Overport
Durban
KwaZulu Natal,4067

ISIGABA D IZAKHAMZIMBA ZEMPILO

Lomuthi awuhloliwe ibhodi engamele ezemithi.Lomuthi awakhelwe ukuhlola,ukwelapha,ukuqeda nokuvikela noma isiphi isifo.

NAPPI CODE:

100 g: 3001093001