Uvukahlale
CBD range

Uvukahlale CBD range is available in capsules and oil.

CBD assists in reducing anxiety, depression, chronic pain and insomnia.

R150.00R200.00

Clear

Patient Information Leaflet (PIL)

ENGLISH

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETARY NAME: UVUKAHLALE CBD OIL

(AND DOSAGE FORM) OIL

 

COMPOSITION:

Each 1ml (10 drops) contains:

Cannabis sativa L. (CBD isolate)         10mg

(hemp leaves and flowers, standardised to 98% cannabidiol (CBD) isolate)

Sugar free.

Contains sweetener: stevia 0,76mg/ml.

PHARMACOLIGICAL CLASSIFICATION:

D.33.6. Western herbal medicine

PHARMACOLOGICAL ACTION:

UVUKAHLALE CBD OIL is a complementary medicine containing cannabidiol (CBD) which may assist with the relief of symptoms associated with pain, stress as well as maintenance of general health and well-being.

INDICATIONS:

UVUKAHLALE CBD OIL may assist with the relief of symptoms associated with pain, stress as well as maintenance of general health and well-being.

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to CBD.

WARNINGS:

No recommended for use by pregnant or breastfeeding women.

Do not exceed the daily recommended dosage.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:

Adults: take 1ml (10 drops) or 2ml (20 drops) at night.

1 ml: 10mg CBD.

Do not exceed the maximum daily dose of 20 drops daily (20mg CBD)

Shake well before using.

Not suitable for persons under 18 years old.

 

SIDE EFFECTS AND SPECIAL PRECAUTIONS:

Frequent: decrease appetite, somnolence, drowsiness, nausea, vomiting, diarrhoea, dry mouth, fatigue

Cannabidiol may worsen symptoms of Parkinson’s disease in some patients. Caution is advised.

Concomitant use of UVUKAHLALE CBD OIL and clobazam is associated with an increased occurrence of drowsiness. Caution is advised.

Caution is advised with the concomitant use of UVUKAHLALE CBD OIL with medicines and herbal supplements with sedative and anaesthetic properties as it may cause additive therapeutic and adverse effects

Valproate: Due to potential elevation of liver transaminases, this combination should be avoided.

IDENTIFICATION:

Oil.

Oil with a yellow-green colour.

 

PRESENTATION:

15 ml oil is packed in a round clear-brown glass container with a black polypropylene (PP) dropper.

 

STORAGE CONDITIONS:

Store below 25 C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER:

Will be allocated by SAHPRA upon registration.

NAME AND ADDRESS:

Herbal Solutions CC

5 Acorn Road,

Durban, Kwazulu-Natal, 4067

DATE OF PUBLICATION:

November 2020

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for its quality, safety or intended use.

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETARY NAME: UVUKAHLALE CBD CAPSULES

(AND DOSAGE FORM) CAPSULES

 

COMPOSITION:

Each capsule contains:

Cannabis sativa L. (CBD isolate)       10mg

(hemp leaves and flowers, standardised to 98% cannabidiol (CBD) isolate)

Sugar free.

PHARMACOLIGICAL CLASSIFICATION:

D.33.6. Western herbal medicine

PHARMACOLOGICAL ACTION:

UVUKAHLALE CBD CAPSULES is a complementary medicine containing cannabidiol (CBD) which may assist with the relief of symptoms associated with pain, stress as well as maintenance of general health and well-being.

INDICATIONS:

UVUKAHLALE CBD CAPSULES may assist with the relief of symptoms associated with pain, stress as well as maintenance of general health and well-being.

CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to CBD.

WARNINGS:

No recommended for use by pregnant or breastfeeding women.

Do not exceed the daily recommended dosage.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:

Adults: take one or two capsules daily.

1 capsule: 10mg CBD.

Do not exceed the maximum daily dose of two capsules daily (20mg CBD)

Not suitable for persons under 18 years old.

SIDE EFFECTS AND SPECIAL PRECAUTIONS:

Frequent: decrease appetite, somnolence, drowsiness, nausea, vomiting, diarrhoea, dry mouth, fatigue

Cannabidiol may worsen symptoms of Parkinson’s disease in some patients. Caution is advised.

Concomitant use of UVUKAHLALE CBD CAPSULES and clobazam is associated with an increased occurrence of drowsiness. Caution is advised.

Caution is advised with the concomitant use of UVUKAHLALE CBD CAPSULES with medicines and herbal supplements with sedative and anaesthetic properties as it may cause additive therapeutic and adverse effects

Valproate: Due to potential elevation of liver transaminases, this combination should be avoided.

IDENTIFICATION:

Capsules

Green gelatine capsules containing a dark green powder.

 

PRESENTATION:

30 capsules are packed in a white round polypropylene (PP) container with a green polypropylene (PP) lid.

 

STORAGE CONDITIONS:

Store below 25 C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER:

Will be allocated by SAHPRA upon registration.

NAME AND ADDRESS:

Herbal Solutions CC

5 Acorn Road,

Durban, Kwazulu-Natal, 4067

DATE OF PUBLICATION:

November 2020

This medicine has not been evaluated by the SAHPRA for it quality, safety or intended use.

ZULU

ULwazi lwesiguli.

Isheduli okuyo: S0

Igama lokubhaliswa:Uvukahlale AMAFUTHA ICBD. (Uhlobo)Ingamafutha.

UKWAKHIWA:

Imili elilodwa ngalinye (amaconsi awu10) line: Sathiva yekhanabhasi(ekhipha icbd) engu10mg. (amakhasi nembali zehempe ezakha cishe u98% wekhanabhasi ekhipha icbd.Ayinashukela.

Inokusashukela:Incindi yekhambi isteviya engu 0,76mg/kwimili eyodwa.

ISIGABA SODIDIYELO:

U D.33.6 Umuthi wamakhala asentshonalanga.

UKWENZA KODIDIYELO:

Uvukahlale Amafutha iCbd umuthi onekhanabhidi engasiza ukwehlisa izinhlungu,ukukhandleka nokugcina impilo nenhlalakahle.

USIZO LWAWO:

Uvukahlale Amafutha iCbd angasiza ukwehlisa izinhlungu,ukukhandleka nokugcina impilo nenhlalakahle.

LAYINGADINGEKI KHONA:

Kumuntu ohlukunyezwa icbd.

ISEXWAYISO:

Awangasetshenziswa okhulelwe noncelisayo.Ungeqisi esikalini esibekiwe sosuku.

ISIKALI NENDLELA YOKUWASEBENZISA:

Abadala: Thatha imili eyodwa (10 amaconsi) noma amamili amabili (20 amaconsi) EBUSUKU

Imili eyodwa: Iwu 10mg cbd.Ungeqisi isikali esibekiwe sosuku okwamaconsi awu20 ngosuku  (20mg cbd)

Washukuze ngaphambi kokuwasebenzisa.

Awusetshenziswa oneminyaka engaphansi kwa18 yobudala.

 

OKUBI ANGAKWENZA NESIXWAYISO:

Okujwayelekile:ukwehla kothando lokudla,ukulala ngokweqile,ukozela,isicanucanu,ukuphalaza,ukuhambisa,ukoma komlomo,ukukhathala.

Ikhanabhidi ingenza ukuthi umuntu onePhakisini agule kakhulu.Uyalulekwa ucophelele.

Ungaxubi Amafutha iCbd neClobhazamu ngoba kungenyusa kakhulu izinga lokuzela.Uyalulekwa ucophelele.

Uyaxwayiswa ungaxubi Amafutha iCbd neminye imithi namakhambi alalisayo kungenza kusebenze ngokweqile.

IValproate: Ungawaxubi nemithi yesibindi kungasebenza ngokweqile.

UWABONA NJANI:

Amafutha. Amafutha aluhlaza saphuzi umbala.

AFAKWEPHI:

Amamili awu15 amafutha  afakwe ebhodleleni elikhanyayo eliyingilazi elinesivalo esikhipha amaconsi esimnyama.

INDLELA YOKUWAGCINA:

Izinga lokushisa lingeqi ku25°c.

Wabeke kude nengane.

INAMBA YOKUREJISTWA:

Isazokhishwa yibhodi.

IGAMA LENKAMPANI NENDAWO:  

Herbal Solutions cc

5 Acorn Road

Durban KZN 4067

USUKU LOSHICILELO:

November 2020.

Lomuthi awukacwaningwa urejistwe ibhodi lemithi ngobuwona ukuphepha nokwenzayo.

ULWAZI LWESIGULI:

Isheduli okuyo: S0

Igama lokubhaliswa: Uvukahlale amaphilisi iCBD.(Uhlobo)amaphilisi akuplastiki.

UKWAKHIWA:

Iphilisi ngalinye line: Isathiva yekhanabhasi (ekhipha icbd) engu10mg (amakhasi nembali zehempe,ezakha cishe i98% wekhanabhasi ekhipa icbd.Ayinashukela

ISIGABA SODIDIYELO:

D.33.6.Umuthi wamakhambi asentshonalanga.

UKWENZA KODIDIYELO:

Uvukahlale amaphilisi icbd umuthi onekhanabhidi engasiza ukwehlisa izinhlungu,ukukhandleka nokugcina impilo nenhlalakahle.

USIZO LWAYO:

Uvukahlale amaphilisi

icbd angasiza ukwehlisa izinhlungu,ukukhandleka

LAWUNGADINGEKI KHONA:

Kumuntu ohlukunyezwa icbd.

ISEXWAYISO:

Akukhuthazwa ukuba usetshenziswe okhulelwe noncelisayo.

Ungeqisi esikalini esibekiwe sosuku.

ISIKALI NENDLELA YOKUYISEBENZISA:

Abadala:thatha 1/2 amaphilisi  ngosuku.Elilodwa:liwu10mg yecbd.Ungeqisi kwamabili ngosuku

(20mg cbd) Awunikwa abantu abangaphansi kwa18iminyaka yobudala

OKUBI ENGAKWENZA NOQWASHISO:

Okujwayelekile:ukungathandi ukudla,ukulala ngokweqile,ukozela,iscanucanu,ukuphalaza,ukuhambisa,ukoma komlomo,ukukhathala.Ikhanabhido ingenza umuntu onePhakisini agule kakhulu. Uyalulekwa ucophelele.Uma usetshenziswa kunye neklobhazamu kungazelisa kakhulu. Uyalulekwa ucophelele.Uvukahlale cbd ungasetshenziswa nemithi/namakhambi alalisayo kungasebenza ngokwedulele.

Ivalproate:

icbd ayixutshwa nemithi yesibindi kungasebenza ngokweqile.

UYIBONA NJANI:

amaphilisi ayimpuphu eluhlaza aseplastikini encibilikayo.

IFAKWEPHI:

Ifakwe ebhodleleni elimhlophe elinesivalo amaphilisi awu30.

INDAWO YOKUYIGCINA:

Ukushisa akube25°c.Ugcine kude nengane.

INAMBA YOKUYIREJISTA:

Isazokhishwa ibhodi.

IGAMA LENKAMPANI NEKHELI:

Herbal Solutions cc.

5Acorn Road

Durban  KZN 4067

USUKU LOSHICILELO:

November 2020

Lomuthi awukacwaningwa urejistwe yibhodi lemithi  ngobuwona ukuphepha nokwenzayo.